ДОГОВІР ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ КОНСУЛЬТАТИВНИХ ПОСЛУГ В СФЕРІ МАРКЕТИНГУ ОНЛАЙН ТОРГІВЛІ 

Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників. Приймаючи цю публічну оферту, Ви погоджуєтесь зі всіма викладеними нижче умовами і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення та укладаєте на цих умовах договір про надання консультаційних послуг з ФОП Юлія Кончаківська ( надалі Виконавець )

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта», «Договір») – публічна пропозиція, адресована необмеженому колу фізичних осіб, укласти Договір на умовах, що містяться в цій Оферті. Даний Договір є публічним договором (надалі іменується – Договір) відповідно до статей 633, 634, 641 Цивільного кодексу України, Закону України «Про електронну комерцію», а особа, що здійснює акцепт даної оферти стає Замовником відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України, статті 11  Закону України «Про електронну комерцію». 

1.2. Відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України даний Договір також вважається договором приєднання, оскільки його умови визначені Виконавцем і можуть бути прийняті будь-якою особою лише шляхом приєднання до запропонованого Договору в цілому. Договір вважається укладеним з моменту прийняття Замовником пропозиції про укладання договору ( акцепт).

1.3. Вчинення Замовником дій, що засвідчують його бажання укласти Договір, під якими у тексті цього Договору розуміється  оплата  Послуг Виконавця згідно умов цього Договору, підтверджує факт повного і безумовного прийняття (акцепт) Замовником умов цього Договору, без будь-яких зауважень, відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України.

1.4. Акцепт – повне, безумовне і беззастережне прийняття Замовником умов в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цієї Оферти.

1.5. Сторони – Виконавець та Замовник.

1.6.Замовник – фізична особа, яка вчинила Акцепт цієї Оферти і сплатила вартість послуг Виконавця.

1.7. Послуги – набір Заходів, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором та відповідними Програмами і тарифами Заходів, які є невід’ємною частиною цього Договору.

1.8. Захід – комплекс консультаційних послуг у формі лекції, курсу, вебінару, семінару, навчальної програми, майстер-класу, тренінгу, онлайн-тренінгу, тощо, спрямованих на передачу Замовникові інформації по заданій темі з метою надання йому можливості для формування певного уявлення про аналізований предмет, а також вироблення певних навичок в досліджуваній сфері діяльності.

1.9. Курс – сукупність навчальних модулів (відео-матеріалів, завдань, тощо), які складені відповідно до певної тематики та в межах яких надаються послуги.

1.10. Навчальний матеріал – презентація, інтерактивний матеріал, відеозапис, домашнє завдання тощо, які розміщені на Сайті Виконавця.

1.11.Тарифи – відомості про ціну Заходу, умови надання знижок, інших корисних переваг, які зазначені на вебсайті, фейсбук сторінці чи рекламних матеріалах Виконавця.

1.12. Cайт Виконавця – це веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://lore.com.ua, яка є офіційним джерелом інформування Замовників про Виконавця та послуги, які їм надаються. Це набір навчальних та інформаційних матеріалів, що рекламуються в мережі Інтернет, розміщуються та адмініструються Виконавцем за допомогою спеціалізованого програмного середовища для проходження онлайн курсів на сайті lore.com.ua (далі – Cайт Виконавця).

1.13. Особистий кабінет – обліковий запис Замовника на Cайті Виконавця, який адмініструється Виконавцем і через який Замовник отримує доступ до Заходів, Курсів, Навчальних матеріалів, іншої необхідної для виконання договору інформації.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець надає Послуги, використовуючи мережу інтернет, телефонну та/або комп’ютерну мережу.  Виконавець зобов’язується надати Замовнику консультаційні послуги або надати доступ Замовнику до його Особистого кабінету на Сайті Виконавця та забезпечити можливості доступу Замовнику через його Особистий кабінет до відповідних Навчальних матеріалів певного онлайн Курсу протягом визначеного терміну доступу, а Замовник – прийняти і оплатити послуги згідно тарифу на умовах, визначених в цій оферті. Вартість консультацій та конкретного Курсу (навчальних матеріалів) і термін доступу до них - зазначені на сайті або рекламних матеріалах.

2.2. Замовник зобов’язується оплатити Виконавцю вартість Заходу за винятком випадків, коли послуги надаються на безоплатній основі.

2.3. Відповідальність за використання знань і навичок надбаних в процесі консультацій Виконавцем, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання таких знань і навичок цілком і повністю лежить на Замовникові. Ніякі претензії за результативністю застосування Замовником знань і навичок, отриманих в результаті надання Виконавцем послуг, не можуть бути пред’явлені Виконавцеві.

3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Консультаційні послуги надаються у вигляді лекції, майстер-класу або тренінгу в онлайн форматі, за допомогою сучасних програм для онлайн-трансляції відповідно до питань Замовника та/або в мережі Інтернет шляхом надання Замовнику доступу до обраного ним Курсу (Навчальних матеріалів) через Особистий кабінет, який адмініструється Виконавцем

3.2. Замовник самостійно обирає Курс чи послугу на сайті Виконавця відповідно до своїх запитів і зацікавленостей і здійснює оплату. Акцептом цієї Оферти є заповнення онлайн-форми заявки на надання Послуг на Сайті Виконавця з наступною повною 100% попередньою оплатою Замовником вартості відповідного Заходу і означає повне і беззастережне прийняття Замовником умов цієї Оферти і прирівнюється до власноручного підпису Замовника під Договором. 

3.3. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, ця Оферта вважається акцептованою. Письмова форма цього Договору згідно ЗУ «Про електронну комерцію» додатково може підтверджуватися направленням електронного листа на пошту Замовника.

3.4. Якщо Захід надається в дистанційному форматі (вебінар, онлайн-тренінг), то перед початком такого Заходу Замовник отримує посилання для доступу до цього Заходу, яке буде надіслано на електрону адресу, зазначену Замовником в онлайн-формі.

3.5. Для персональних консультацій - послуга вважається наданою з моменту виконання Виконавцем всіх дій, передбачених у відповідній Програмі Заходу.

3.6. Для самостійного проходження Курсу - моментом виконання надання послуг вважається передача доступу до Особистого кабінету Замовника. Замовник споживає послуги шляхом перегляду Навчальних матеріалів розміщених на Сайті Виконавця.

4. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Ціна визначається та застосовується відповідно до обраного Замовником Курсу, яка вказується на відповідній вебсторінці Курсу та (або) соцмережах чи рекламних матеріалах.

4.2. Замовник може отримати знижку на ціну Курсу. Умови надання знижки на Курс доводяться до відома Замовника через рекламні матеріали. Знижка не надається після купівлі Курсу.

4.3. Вартість Заходу встановлюється на весь термін його проходження і не може змінюватися з моменту отримання оплати Замовника Виконавцем.

4.4. Замовник оплачує Виконавцю вартість Послуг на умовах 100% передплати на підставі автоматично сформованого рахунку Виконавця під час реєстрації на веб-сайті https://lore.com.ua /.

4.5. Розрахунки за послуги здійснюються шляхом перерахування грошей на рахунок Виконавця чи через онлайн платіжні системи, що використовуються Виконавцем.

4.6. Оплата послуг здійснюється у гривневому еквіваленті згідно встановленого Національним банком України курсу валют станом на день оплати.

4.7. Послуги вважаються сплаченими з моменту надходження грошових коштів на рахунок Виконавця.

4.8. У разі дострокового припинення дії Договору за ініціативою Виконавця – Виконавець повертає кошти тільки за ті Заходи, які були оплачені Замовником, але не були проведені Виконавцем.

4.9. Замовник, що здійснив попередню оплату самостійного проходження Курсу, може відмовитись від Послуг, письмово повідомивши про це Виконавця не пізніше 3 робочих днів після дня оплати послуг. У цьому випадку Виконавець на підставі листа Замовника повертає йому отримані кошти. У разі відмови Замовника від Послуг пізніше, ніж 3 робочі дні - грошові кошти, отримані Виконавцем, Замовникові не повертаються.

Замовник не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами. Моментом виконання надання послуг вважається передача доступу до Особистого кабінету Замовника на сайті Виконавця.

4.10. Якщо Замовник, що здійснив попередню оплату індивідуальної консультації, але вона не відбулася протягом 5 робочих днів, то Виконавець повертає оплату після письмового узгодження з замовником, якщо не будуть встановлені нові терміни консультації.

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1 Обов’язки Виконавця:

5.1.1. Надати Замовнику послуги відповідно до умов цієї оферти.

5.1.2. Інформувати Замовника про правила та вимоги до організації надання Послуг, вимоги до їх якості та змісту, про права та обов’язки Замовника при отриманні послуг.

5.1.3 Надавати Замовнику онлайн підтримку через електронну пошту чи чат, який буде створено (вайбер, телеграм) або інший канал зв’язку на вибір Виконавця чи за домовленістю сторін. Онлайн підтримка може виявлятися у формі консультацій щодо того як користуватися функціоналом Курсу, щодо онлайн вебінарів які можуть надаватися у рамках Курсу чи інших труднощів, які можуть виникнути у Замовника впродовж дії Договору.

5.1.4.Зберігати конфіденційність інформації Замовника, отриманої від нього, не розголошувати комерційну таємницю.

 

5.2. Права Виконавця:

5.2.1. Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання Послуг за цим Договором.

5.2.2. Отримати від Замовника за надані Послуги оплату в розмірах і строки, передбачених цим Договором та відповідною Програмою Заходу.

5.2.3. Скасовувати, переривати або переносити будь-які Заходи, змінювати їх зміст, розклад, тематику, перелік доповідачів та інші параметри з обов’язковим повідомленням Замовника.

5.2.4. Опубліковувати будь-які відгуки, створені Замовником в процесі проходження Заходу, без будь-яких обмежень або компенсації Замовнику.

5.2.5. Виконавець може на власний розсуд змінювати – Cайт Виконавця (спеціалізоване програмне забезпечення) на інше спеціалізоване програмне середовище, для забезпечення належних умов виконання зобов’язань за цим Договором.

 

5.3. Права Замовника:

5.3.1. Отримати послуги належної якості відповідно до Програми Заходу і даною офертою.

5.3.2. Отримати від Виконавця всі необхідні матеріали та інформацію для проходження Заходу. Звертатися до Виконавця з питань, пов’язаних з наданням Послуг.

5.3.3. У будь-який час знайомитися з діючими Програмами Заходів на Сайті Виконавця.

 

5.4. Обов’язки Замовника:

5.4.1. Самостійно ознайомитись з умовами Договору, Порядку надання інформаційних послуг, а також тарифами Виконавця, що представлені на офіційному веб-сайті Виконавця https://lore.com.ua /. і дотримуватись їх виконання.

5.4.2. Прийняти та оплатити послуги відповідно до умов цієї оферти.

5.4.3. Ознайомитися із функціоналом та правилами роботи Особистого кабінету.

5.4.4. Забезпечити належну роботу обладнання, програмних та/або технічних засобів, каналів зв'язку, необхідних для отримання Послуг.

5.4.5. Споживати послуги особисто, не передавати доступ до Курсу, Навчальних матеріалів будь-яким третім особам, не копіювати та іншим чином не відтворювати Навчальні матеріали. У разі порушення цієї умови Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку, а Користувач зобов’язується сплатити штраф у розмірі 300% вартості Курсу.

5.4.6. Вказувати достовірну, повну і точну інформацію про себе при заповненні заявки на надання Послуг та/або реєстрації на Сайті Виконавця. Якщо інформація в заявці виявляється недостовірною, Виконавець не несе відповідальності за неможливість встановлення зв’язку з Замовником і надання послуг за даним Договором.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором, а також умов Порядку надання інформаційних послуг, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, з урахуванням умов даного Договору.

6.2. Сторона, яка порушила зобов'язання, покладені на неї відповідно до цього Договору, або умови Порядку надання інформаційних послуг, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

6.3. Всі матеріали Заходів є об’єктом виняткових прав Виконавця. Не допускається без згоди Виконавця використання даних матеріалів, т. ч. їх відтворення, поширення, публічний показ, імпорт оригіналу або примірників матеріалів з метою поширення, переклад або інша переробка, доведення до загального відома таким чином, що будь-яка особа може отримати доступ до матеріалів з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством та цим Договором. У разі неправомірного використання таких матеріалів Виконавець має право вимагати припинення дій, що порушують виключні права автора і Виконавця на дані матеріали, а також відшкодування збитків, завданих таким використанням. У відповідності до цього Договору використання Замовником матеріалів Заходу допускається тільки в цілях ознайомлення з ними. Інші цілі і форми використання матеріалів Заходу вимагають обов’язкової письмової згоди з боку автора матеріалу і Виконавця.

6.4. Виконавець не несе відповідальність перед Замовником за затримки або перебої у наданні Послуг, що виникають через причини, які знаходяться поза сферою контролю Виконавця, такі як ушкодження систем передавання, збій роботи інтернет провайдерів, тощо.

6.5. Виконавець не несе відповідальність у разі неналежного надання послуг, якщо неналежне виконання є наслідком порушень умов даного Договору з боку Замовника

6.6. Виконавець не несе відповідальність за будь-які збитки та моральну шкоду, понесені Замовником в результаті помилкового розуміння або нерозуміння ним інформації про надання Виконавцем послуг.

6.7. Виконавець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, передбачених даним Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити їх настання розумними засобами (форс-мажор).

7. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

7.1. Шляхом укладення цього Договору, Сторони надають одна одній право та згоду на обробку їх персональних даних безстроково відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Під персональними даними Сторін маються на увазі надані Сторонами персональні дані Замовника і Виконавця для належного виконання умов цього Договору.

7.2. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Сторін здійснюється виключно в межах, необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту інтересів Сторін та виконання цього Договору.

7.3. Укладенням цього Договору Сторони стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Сторонами на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

8.1. Цей Договір набирає чинності з дати Акцепту Замовником умов цього Договору та діє протягом  строку обраної Послуги Виконавця, відповідно до інформації щодо діючих тарифів на послуги Виконавця, розміщених на офіційному веб-сайті Виконавця https://lore.com.ua /.

8.2. О 24 год. 00 хв останнього дня оплаченого строку, протягом якого надавались Послуги, Виконавцем проводиться автоматична деактивація Послуг, що є наслідком припинення їх надання.

9.  ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ 

9.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання Послуг Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням умов цього Договору та Порядку надання інформаційних послуг, врегульовуються шляхом переговорів Сторін. 

9.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Замовник має право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем у передбачені законодавством строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку. 

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Цей Договір регулюється чинним законодавством України. 

10.2. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього недійсним не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

10.3. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору. Зазначені зміни не можуть впливати на вартість та обмежувати якість та обсяг Послуг, що надаються протягом оплаченого строку надання Послуг. 

10.4. Всі зміни до цього Договору, а також зміни тарифів на Послуги, затверджуються відповідним рішенням Виконавця. Зазначені зміни публікуються на офіційному веб-сайті Виконавця https://lore.com.ua / та про них повідомляється Замовнику, шляхом направлення організаційних листів на адресу електронної пошти Замовника, а  також у вигляді повідомлень в Особистому кабінеті. 

10.5. У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством України

Konchakivska_YUliya_ekspert_po_prodazham_na_prom_yua.jpg

Юлія Кончаківська

Маркетолог, консультант з продажів товарів в інтернет магазинах та на Prom.ua


© 2024 Юлія Кончаківська - персональний консультант з продажів товарів в інтернет
Договір оферти

payments_set-footer_copy.webp